MOS/MOW Goździków
2014-2020
Rekrutacja do Zespółu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Goździkowie

I. Warunki przyjęcia

1. Do ośrodka przyjmowana jest młodzież uczniów klas gimnazjalnych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej, nie skazanych wyrokiem sądu karnego.
a) w uzasadnionych przypadkach na własną prośbę na warunkach określonych w kontrakcie wychowanek może pozostać w ośrodku po ukończeniu 18 roku życia.
2. Do ośrodka przyjmowani są nieletni na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Podstawą przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów wychowanka:
-skierowanie właściwego starosty,
-wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do gimnazjum,
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej,
-dokumentacja zdrowotna (nr ubezpieczenia zdrowotnego, karta zdrowia ucznia, karta szczepień),
-potwierdzenie miejsca zameldowania,
-skrócony odpis aktu urodzenia,
-odpis arkusza ocen lub świadectwa szkolnego,
-jedno zdjęcie.
Odmowa przyjęcia do ośrodka może nastąpić w wypadku:
-braku wolnego miejsca,
-niespełnienia przez wychowanka warunków formalnych,
-gdy wychowanek posiada wyrok sądu karnego.