KIEROWANIE


Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie:
www.systemkierowania.ore.edu.pl tel. (022) 8759715
W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanków do naszej placówki prosimy o kontakt z dyrektorem Ośrodka Panem Marcinem Białkiem: tel. (48) 675 03 43 w godzinach 8 - 15.
Procedura kierowania:
Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1833) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 202 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z późniejszymi zmianami).
Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży:
Nieletni wobec, którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowanek może być dowieziony do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.
Dokumentacja przyjmowanych wychowanków powinna zawierać:
- orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
- kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sądowego,
- kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- potwierdzenie stałego zameldowania,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane),
- ostatnie świadectwo szkolne,
- kartę zdrowia ucznia,
- kartę szczepień,
- potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych.
W przypadku braków w dokumentacji Ośrodek zwraca się do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.